M.S.S.T. Powered by Blogger.
alt text

ပႛဲစၞတ္တၝဲ ၁၃၊၀၉၊၂၀၀၉ တၝဲအဒိုတ္ အခိင္ႏူဂယး ၆ နာဍှတုဲကႜဳင္ဏံ က်ာ္ေဇႝာ္မန္ဍဳင္ေသံ ျဖေျခာ၀္ ၀ိ႓ုန္ဓမၼေကာ၀ိဒ္၊ ဘာပက္႓၀္၊ အရာပ္ပိ၊ ပြိဳင္ဍဳင္မသုတ္သေဃာန္(သမုဒၵနဂရ) စုတိစၜအာသြ၀္ရ။ က်ာ္ေဇႝာ္၀ြံ ကလိဂြံ အယုက္ ၇၇ သၞာံ ကဪု ၄ ဂိတု။ ၀ွ္ ၅၇။ ဒွ္ညးမႏြံပိုန္ဘာပက္႓၀္ရ။

ဆက္ဗွ္ ...
alt text

Photograph of the 2500 Mon Mahasanghasamaggi which attended the conference held at the Mainder Mandat at Moulmein on the second day of April 1956 to commemorate the coming Buddha Jayanti festival on the occasion of the 2500 Sasana.

ဆက္ဗွ္ ...
alt text

The ceremoney of opening the office of Mon Sangha Society of Thanland.

ဆက္ဗွ္ ...
alt text

Festival

သဘင္လံင္ဇှ ပႛဲဖ်ာတလာတ္ေကာင္ မဟာခ်ာဲ။

ဆက္ဗွ္ ...
alt text

Tab number #5

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin et felis eget tellus pharetra porttitor. Praesent dui arcu, egestas quis, adipiscing a.

Link #4
alt text

Tab number #6

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin et felis eget tellus pharetra porttitor. Praesent dui arcu, egestas quis, adipiscing a.

Link #4
alt text

Tab number #7

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin et felis eget tellus pharetra porttitor. Praesent dui arcu, egestas quis, adipiscing a.

Link #4
alt text

Tab number #8

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin et felis eget tellus pharetra porttitor. Praesent dui arcu, egestas quis, adipiscing a.

Link #4

စရင္ၾသန္ထံက္ပင္ ပတုိန္စရာဲ ဥကၠ႒ ဂေကာံသင္မန္ဍဳင္ေသံ

 • Monday, September 26, 2011
 • by

 • ဥကၠ႒ ဂေကာံသင္မန္ဍဳင္ေသံ က်ာ္ေဇႝာ္အၥာဓမၼမဟာ ကႅိဂြံ အေယာဂုဏ္ ႏြံပုိန္ဘာသုဓမၼ၀တှ (အေခါင္ဒွ္က်ာ္ေဇႝာ္ နဴကုဪသင္ကၧံင္လၱဴ)တုဲ သင္မန္ဍဳင္ေသံတံ ထံက္ပင္ကုဪဒါန္ ဒူစက္တုင္စႝစသုင္ (တုေယန္) သြက္ဂြံဒွ္စၞတ္သမၱီ တၝဲပတုိန္ဂုဏ္စရာဲရ။
  Read More...

  ဂေကာံဥပတၳမၻကရာမညဓမၼာစရိယ ဆုဪဂဗကုဪဂေကာံသင္မန္ဍဳင္ေသံ

 • Saturday, September 10, 2011
 • by

 • စၞတ္တၝဲ ၁၀၊၀၉၊၂၀၁၁ တၝဲသၝိသ၀္ဏံ နဴကုဪဂေကာံ ဥပတၳမၻက ရာမညဓမၼာစရိယ အလုံးေဒသရးမန္တံ ကႜဳင္ဆုဪဂဗကုဪခမှသင္ နဴကုဪဂေကာံသင္မန္ဍဳင္ေသံတံရ။

  ပႛဲေပါဲဆုဪဂဗညးသၠံဂွ္ နဴလၸာ္ဂေကာံဥပတၳမၼကတံဂွ္ ညးမဒွ္နာယက နာဲဟလာဲထ၀္၊ ဥကၠ႒ နာဲဗညာဂံင္ (မင္းခ်စ္ေငြ)၊ ဒုဥကၠ႒ နာဲဉာဏ္။ လၸာ္ဂေကာံခမှသင္မန္ဍဳင္ေသံတံဂွ္ က်ာ္ေဇႝာ္အၥာဓမၼမဟာ (ဥကၠ႒)၊ က်ာ္ေဇႝာ္သူရိယ သုဘာန္ (ဟိတဓရ) ၊ က်ာ္ေဇႝာ္မုနိႏၵ သုဘာန္၊ က်ာ္ေဇႝာ္အၥာ နဴဇာတိကံမိတ္မြဲဇကု ေကုာံဂေကာံသင္ မေကႜာန္မံင္သၨဳိင္၀န္ရုင္ဂေကာံသင္မန္ဍဳင္ေသံတံ႓ုိတ္စွ္တႜတံ တုိန္စုိပ္အုိတ္ရ။

  ဟုိတ္ဒါယကာဥပတၳမၼကတံ ဂြံကႜဳင္ဆုဪဂဗကုဪသင္မန္ဍဳင္ေသံဂွ္ သႝာံေလာန္ကႜဳင္တုဲေတံ သင္မန္တန္တၜမံင္ဍဳင္ေသံတံ ရန္တၞံသြက္ဂြံဖါပ္သင္ ပႛဲသၻင္သၞာန္သြဟ္လိက္ ဂေကာံရာမညဓမၼာစရိယတုဲ ဒုင္ဒါန္ၾသန္ရ။ ၾသန္ဒေက၀္ လၞိဟ္႓ုိတ္႓ါေစွာ္ကုိဋ္ျပင္ဂွ္ ဂြံထံက္ပင္ဏာတုဲ နဴကုဪဂေကာံရာမညဓမၼာစရိယတံ ဂြံဒုင္ေကတ္တုဲ မိပ္စုိတ္တုဲ မိက္ဂြံလၜပူစ နကုဪအလုဪဇကုညးတံကုီ မိက္ဂြံကုဪဂေကာံသင္တံ ပသၨဳိင္ထံင္ပင္အာ အဆက္က္ ညံင္ဟြံဂြံသၠဳတ္ျခာဂွ္ေလ၀္ ညးတံဂရင္ပတီတၜရ။ မူဟုိတ္ေရာဟုီေတွ္ သႝာံတုဲကႜဳင္ဏံ လၞိဟ္သင္ မြဲလၝီမသုန္ကႜံဇကုျပင္ ဒးဒုင္သၨဳိင္ပိ႑ပါတ္တုဲ သႝာံဏံေလ၀္သင္သြဟ္လိက္တံ ဟြံေအာန္နဴမြဲလၝီပႜန္ဂွ္ ညးတံပေတွ္ေကတ္တုဲ လ်ဳိင္ေဇႝာ္ေဇႝာ္ဗုီဏံ ညံင္ကုဪဂြံေျပျပံင္အာဂွ္ ညးတံအာတ္အာ႐ုီဗင္ရ။

  သႝာံတုဲကႜဳင္ဏံ နကုဪဂေကာံသင္မန္ဍဳင္ေသံဂွ္ ခ်ှဒရုိင္လ၀္ဟြံေသင္။ ခမှသင္သၞတ္ညးမတီတၜဒဒုိက္ဂြံစသုင္ ပႛဲဂေကာံရာမညဓမၼာစရိယဂွ္ ခ်ှဒရုိင္တုဲ ဟြံ႐ုဲသင္ေတံသင္ဏံ ဂြံဒုင္ေကတ္လ၀္ၾသန္ဒါန္ရ။ ပႛဲကုဪေပါဲဆုဪဂဗတၝဲဏံဂွ္ သှကႜှညးသၠံတုဲ ညံင္ကုဪဂြံဗုိန္ဗတ္အာဂႜဳိင္ဂွ္ နကုဪဂေကာံသင္မန္ဍဳင္ေသံတံ ခ်ှဒ႐ုိင္ေဏာင္ သာ္ဏံဥကၠ႒ဂေကာံသင္မန္ဍဳင္ေသံ က်ာ္ေဇႝာ္အၥာဓမၼမဟာ ကုဪလ၀္သမၱီ သြက္ဂြံပတုိန္ထ႟း ပႛဲကုဪသၻင္ေကာံဓ႐ုီဂေကာံကမၼတှသင္မန္ဍဳင္ေသံရ။


  Read More...

  အာတ္ပၞိင္တမ္လိက္ သြက္မဂၢေျဇန္ဂေကာံသင္မန္ဍဳင္ေသံ

 • Monday, August 15, 2011
 • by

 • ဗွ္ေကတ္လိက္လေလာင္ၾတးတုဲ အၥာေကႝဟ္ပုဦတံညးဂမႜဳိင္ ျပင္ဗစုိပ္နင္တံလိက္ နကုဪဌာန္ဒၞံင္အတုိင္မကုဪလ၀္ဂွ္ညိ။
  ဂိတုကၳဳိန္ေပင္မၢး ကၞာတ္တံလိက္ေဏာင္က်ာ္၊ အၜ ။
  Read More...

  ဗုီ႐ုပ္ ဂေကာံသင္မန္ဍဳင္ေသံတံ ေ႐ွ္ေသွ္႐ၜဂၜဗွ္ဗႝဳဟ္ဂုဏ္က်ာ္ေဇႝာ္အၥာတႜ၀င္က

 • Thursday, June 23, 2011
 • by
 • အေဃာေကာံမံင္သြက္ဂြံကႅအ္အၥာ

  သင္မန္ဍဳင္ေသံတံ ရန္တၞံကုဪ ဂြံဗွ္ဗႝဳဟ္ဂုဏ္စရာဲက်ာ္ေဇႝာ္အၥာတႜဥတၱမာရမၻေထရ္ (က်ာ္ေဇႝာ္၀င္က)တုဲ ဇၞာပ္ပ္ဂိတုေဇွ္ေပင္မၢး ျပာပ္ကႜဳင္စုိပ္ ေကာံညးသၠံပႛဲဘာ၀င္က ပႛဲဌာနျဇပ္စြံလ၀္ ဥတုဇကလာပ္ရုပ္က်ာ္ေဇႝာ္၀င္ကတုဲ ဗႝဳဟ္တၜဂုဏ္စရာဲ ဒဒွ္ရညးမႝဳံကုဪျဇဟာန္ကၞိန္ ဆာန္ပုဦဂကူမန္တံမေလာန္ရ။ သင္မဒွ္ကြးညး နဴဌာန္ေသၝာဲၾကပ္ေကာံကႜဳင္အုိတ္ရ။ ဘာက်ာ္ေဇႝာ္၀င္က မေကင္ထံက္ပင္လ၀္ ဗႝတ္ ၂၇ ဘာတံဂွ္ေလ၀္ သင္မန္ဍဳင္ေသံတံ ဂြံကုဪဏာဒါန္ မပၱံကုဪသၝဳ ကကဠာ မာမာ တံအုိတ္ရ။
  သြက္ဂြံကုဪဒါန္ လၞိဟ္ ၂၇ ဘာ

  က်ာ္ေဇႝာ္၀င္က မဟာသုခ်ာတ္ အေဃာကုဪမံင္ဂလာန္တင္ဂုဏ္ ကုသင္မန္မကႜဳင္စုိပ္တံ

  အေဃာကႅအ္မံင္က်ာ္ေဇႝာ္အၥာပိဇကု  က်ာ္ေဇႝာ္ေဖတ္ ကုဪမံင္ၾသ၀ါဒ

  အေဃာကုဪပုိန္တၝဲ

  သၠဳိပ္အေသဟာန္ က်ာ္ေဇႝာ္သူရိယ သုဘာန္႓ူရှ
  Read More...

  သင္မန္၀င္က အံင္အာ ပါဠိ ဒၥိတ္ (ပေယ်ာ္ေကာ)

 • Wednesday, June 22, 2011
 • by
 • က်ာ္ေဇႝာ္၀င္က ပစၥဳပၸန္လၞဳဟ္ဏံ ကႅိဂြံလ၀္ ပါဠိ ပယုိဂ္ ၉ ရ။ ညးဆာန္ပညာမေလာန္တုဲ ကြးညးညံင္ဂြံလုပ္ပညာေလ၀္ ညးဂုိတ္ဂစာန္မံင္ရ။ ပႛဲကုဪဍဳင္ေသံဏံ ကဆံင္ပညာသင္တံမၢး နဴကုဪ တန္သဇုိင္ ဇ်ာန္ၾတှ ဂွ္ စုဪကုဪ ပါဠိပယုိဂ္ ၉ (ပေယ်ာ္ေကာ)ရ။ ပႛဲကုဪစၞတ္တၝဲ ၁၅၊ ၀၆၊ ၂၀၁၁ ပယာံတၝဲေစင္ဂွ္ ညးကြာန္၀င္ကတံ နကုဪဂိြင္ကြဳိက္ မိပ္ပ္ျဇိပ္ပ္ ကြှစက္ဗႝတ္ ၂၀ မ အာကၛဒုင္နင္ခမီ သာမဏှ ညးမအံင္ကႜဳင္လိက္ မပၱံ ပယုိဂ္ ၉၊ ၈၊ ၆ တံတုဲ ပတုိန္ဂုဏ္စရာဲ ပႛဲကုဪပယာံသ၀္တၝဲ ဒႝာဲဲျဇပ္စြံပတန္လ၀္ ဥတုဇကလာပ္ရုပ္ က်ာ္ေဇႝာ္အၥာတႜ၀င္ကရ။

  Read More...

  တၝဲဟံသာ၀တှလုီ ဘာ၀ါတ္ေခၚ မဟာဇ်ာဲ (တၝဲ)

 • Tuesday, May 24, 2011
 • by

 • နဴကုဪဂေကာံကြာန္နာနာ ကႜဳင္ဖါပ္ဗၥစႝမန္နာနာသာ္။

  အခိင္နဴဂယး ေကာန္ဂကူပုဦတံ ဂုိင္ေကတ္သှလ ဇေရင္သင္မြဲဇကုနဴဘာ၀ါတ္ေျပာ္၊ မြဲအဆက္ဓ၀္ က်ာ္ေဇႝာ္အၥာတႜ၀ိဇ်ာန္ ကုဪၾသ၀ါဒတုဲ စပံက္ဏာ သှမှဏာ စုဪကုဪစုိပ္အခိင္သင္တံကုဪပုိန္။ အခိင္ကုဪပုိန္ဂွ္ နာဲက်ာန္ေယ်တ္လဟိင္ကုဪဒြက္ေအာန္စုိတ္တုဲ ေကာန္သၞိင္ေပါဲဇါတ္ ဆာန္ညှဆာန္ေလ၀္ ဒေယွ္လဟိင္ဏာကု
  ္ပုရိသာတ္တံကုီရ။ ဟုိတ္နဴရန္လ၀္ကုဪ ဇုဇဗၜလညးမစုတိအာတံတုဲ ဇုိန္ပုိန္ပၚပရံဏာကုသုဪ ကုညးမစုတိအာအခိင္ ဍဳင္ဟံသာ၀တှလုီေတံကုီ သုီကုဪသရာဲသၢံင္ေကာန္ဂကူပုဦမန္အဆက္က္အုိတ္ရ။
  Read More...

  တၝဲဟံသာ၀တှလုီ ဘာ၀ါတ္ေခၚ မဟာဇ်ာဲ (ဗၱံ)

 • by

 • ရန္ကုဪသၞာကေမႜာန္တံ ဂြံပါလုပ္လၞိဟ္ဂႜဳိင္ကုီတုဲ တၝဲဍဳင္ဟံသာ၀တှလုီ (ပသာ္ ၈ ေစြက္)ဂွ္ ပရဟ္ေကႜာန္ေထာံ ပႛဲကုဪပသာ္ ၄ ေစြက္အခိင္ဗၱံကုဪ ပသာ္ ၅ ေစြက္ အခိင္တၝဲ ဖါနဴဂယးစုဪကုဪေဒါ၀္တၝဲ (21-22, 05, 2011)။

  ပႛဲကုဪအခိင္ဗၱံဂွ္ ခမှသင္နဴကုဪဘာမန္တႝဟ္ဟ္ ျပာပ္ကႜဳင္ကုဪျဇဟတ္တုဲ ဗြဲေတၞင္က်ာ္ေဇႝာ္ နဴကုဪဘာ၀ါတ္ဗံေတံေလ၀္ ျပာပ္ကႜဳင္စုိပ္တုဲ ေကာန္မန္ပုဦတံဂုိင္ေကတ္ေဍာန္ဓရ္သှလ ၅ ျပကာဇေရင္ က်ာ္ေဇႝာ္ဘာ၀ါတ္ဗံ နကုဪဘာသာမန္ရ။

  ေတၞင္တုိန္နဴကုဪသႝာံတုဲတုဲကႜဳင္ေတံမြဲပႜန္ဂွ္ မန္နဴဍဳင္ေသံတံေလ၀္ကႜဳင္ကုဪျဇဟတ္ ဂယးကုဪဒြက္မန္ နကုဪရမ်ာင္မန္ေသံကုီ၊ ေကာန္ငၝာ္မန္ေသံ႓ါတႜေလ၀္ ေလွ္ကြာဲဏာကုဪ အခုိက္ကႝာ႓ုိပ္႓ါ ပႛဲလၱဴစင္ကုီရ။

  သြက္ဂြံလဟိင္ကုဪ ပုရိသာတ္ညးမတုိန္စုိပ္ကႜဳင္တၝဲဟံသာ၀တှလုီဂွ္၊ ညးတာလ်ဳိင္ေကႜာန္ဗဒွ္တံ ဘိက္နင္ သၞာဂယးဒြက္ဒယွ္ နာဲက်ာန္ေယ်တ္ ေကုာံမိျမဟ္ၾသန္နဴကုဪဍဳင္မန္ဗၞာေတံရ။ ဟုိတ္နဴကုဪျဗဲဂူ က်ာလ၀ိုက္ေဇႝာ္ေလာန္တုဲ ေပါဲဂယးတံဟြံအာစုိပ္လအိတ္ ဒးဒုိအ္အာပႛဲ႓ုိတ္အခိင္ဗၱံ ၉ နာဍှက၀ၚဂွ္ရ။
  Read More...

  ရုဲစွ္မာဲဂအုပ္ရုင္ဂေကာံသင္မန္ဍဳင္ေသံ

 • Monday, May 23, 2011
 • by
 • စၞတ္တၝဲ ၂၁၊ ၀၅၊၂၀၁၁ အခိင္သ၀္တၝဲဂွ္ ခမှသင္ညးေကတ္လ၀္တာလ်ဳိင္ ပႛဲကုဪ႐ုင္သင္မန္ဍဳင္ေသံ မတန္တၜမံင္ ဘာသုဓမၼ၀တှ ႓င္ကဍှ ဍဳင္႓င္ကံက္တံ ႐ုပ္ေကႜံညးတာလ်ဳိင္ဂအုပ္ရုင္႓ါဇကုတုဲ ရုဲစွ္မာဲ သြက္ဂြံေကႜာန္အာကေမႜာန္ ေဆင္စပ္ကုဪရုင္။

  ညးမဒွ္ဥကၠ႒ဂေကာံသင္မန္ဍဳင္ေသံ က်ာ္ေဇႝာ္အၥာဓမၼမဟာ ဂုိင္ေကတ္နဒဒွ္သဘာပတိတုဲ ညးမဒွ္ဟိတဓရဂေကာံသင္ က်ာ္ေဇႝာ္သူရိယ သုဘာန္ပူရှေလ၀္ ေကတ္ကုဪတာလ်ဳိင္ ဒဒွ္ညးသၸသမၱီဂွ္။ ေပႝာ၀္ကုဪ သင္ေကာန္ရုင္တုိန္စုိပ္ စွ္႓ါဇကုဂွ္ ႐ုဲေကတ္ဂအုပ္႐ုပ္႓ါဇကုတုဲ ဒးဆက္ေကတ္အာတာလ်ဳိင္ သြက္သႝာံ ၂၀၁၁ - ၂၀၁၂ ပႜန္ရ။ ကုိပ္ကႜာနဴဟြံဂြံရုဲမာဲဏီဂွ္ ညးမဒွ္ဒုတိယဂအုပ္႐ုင္ သႝာံ ၂၀၁၀-၂၀၁၁ တႜဂုဏ္ေဃာသက စႝးဂေကာံ႐ုင္ (ဂအုပ္႐ုင္ေဇႝာ္ တႜဂုဏ္အၥာ၀ိစကၡဏ ေကုာံညးစႝးညး က်ာ္ေဇႝာ္ဣႏၵက ႓က္အာတရၜ) ဗၢိန္ပအပ္ေကႜံတာလ်ဳိင္ ကုဥကၠ႒ဂေကာံသင္။ ဆက္တုဲပႜန္ ေကာန္ဂေကာံစွ္႓ါတႜဂွ္ စုတ္မာဲဓလုက္ ရုဲေကတ္ညးမာဲဂႜဳိင္အုိတ္႓ါတႜရ။ ေကာန္ဂေကာံတံ ႐ုဲဏာ တႜဂုဏ္ေဃာသက ေကုာံ တႜဂုဏ္၀ဏၰ နဒဒွ္ (ပ၊ဒု)ဂအုပ္ရုင္ေရာင္။ ဥကၠ႒ ေကုာံ ဟိတဓရ ႓ါဇကု ထပက္စၞတ္တဲ သၸဏာစၞတ္သမၱီတုဲ ဥကၠ႒ကေလင္အပ္ကုဪတာလ်ဳိင္ကုဂအုပ္ရုင္႓ါတႜ၊ တႜဂုဏ္၀ဏၰဒုင္ဗၢိန္ေကတ္စႝးရ။ နဴဂွ္ ဆက္သှကႜှအာ သြက္ဂြံေစွ္၀င္က အာဗွ္ဗႝဳဟ္ က်ာ္ေဇႝာ္အၥာတႜ၀င္က၊ သြက္ဂြံကလအ္အၥာတႜ၀ိဇ်ာန္ ေကုာံ သြက္ဂြံေကႜာန္ဗဒွ္သၻင္ေကာံဓရုီ ေကႜာံသႝာံ မရနဳက္ကုဪ ၄ ၀ါ ပႜန္တုဲ စပ္ကုဪေကာံဓရုီရုဲမာဲဂအုပ္ရုင္ အာစုိပ္ဒတုဲဗြဲမအံင္ဇႝးေရာင္။

  Read More...